Algemene voorwaarden

Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. De opdrachtnemer is Nattevingerwerk gevestigd aan de Verlengde Meeuwerderweg 101 te Groningen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70969175.

Een opdracht is het verzoek van de opdrachtgever aan Nattevingerwerk om tegen betaling werkzaamheden te verrichten. Deze werkzaamheden omvatten al hetgeen Nattevingerwerk ten behoeve van de opdrachtgever binnen het kader van de door deze met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte opdrachten maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen. Een offerte is een in meer of mindere mate gespecificeerde begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten. De offerte is een inschatting, echter kunnen de kosten hoger uitvallen dan van te voren ingeschat. Hierdoor zullen de kosten hoge worden bij losse facturatie achteraf.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten van/ met Nattevingerwerk tot het verrichten van diensten zijn uitsluitend van toepassing de onderhavige algemene voorwaarden van Nattevingerwerk hierna te noemen: “de voorwaarden”.

1.2 Door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden van welke aard dan ook en al dan niet vervat in door de opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze voorwaarden door Nattevingerwerk uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.3 Vermelding van of verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere (algemene) voorwaarden wordt door Nattevingerwerk. niet aanvaard en doet deze inkoop/ aanbestedings- of andere (algemene) voorwaarden niet van toepassing zijn op de onderhavige overeenkomst.

Artikel 2 – Offertes

Alle door Nattevingerwerk uitgegeven offertes zijn vrijblijvend, zowel ten aanzien van de in de offerte genoemde prijs, levertijd of anderszins. Aan een offerte kunnen geen rechten worden ontleend. Een uitgegeven offerte kent een geldigheid van 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien een offerte voor akkoord wordt getekend en geretourneerd, dan moet deze als overeenkomst worden beschouwd.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

Overeenkomsten gelden als gesloten vanaf de dag van ondertekening van de overeenkomst door Nattevingerwerk, respectievelijk de dag van verzending van de opdrachtbevestiging door Nattevingerwerk respectievelijk de dag waarop Nattevingerwerk een door opdrachtgever bij haar geplaatste opdracht feitelijk uitvoerde.

Artikel 4 – Wijzigingen

Wijzigingen in de overeenkomst, alsmede in deze algemene voorwaarden, zijn slechts van kracht indien zij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen, behoudens het vermelde in artikel 6.

Artikel 5 – Prijs

5.1 De door Nattevingerwerk opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij Nattevingerwerk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Indien in de offerte een ‘vaste’ prijs is opgenomen, dan geldt deze als overeengekomen prijs, met inachtneming van het overige in deze voorwaarden bepaalde. Indien in de offerte geen ‘vaste’ prijs is opgenomen zal het door de opdrachtgever te betalen bedrag worden bepaald door een nacalculatie, gebaseerd op de bij Nattevingerwerk geldende uurtarieven.

5.3 Voor spoedopdrachten welke als zodanig door Nattevingerwerk aan de opdrachtgever zijn bevestigd, kan Nattevingerwerk een extra toeslag berekenen.

5.4 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren verhoging ondergaan of een verhoging optreedt van rechten of belastingen of een kostprijsverhogende verandering van de wisselkoers optreedt, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Nattevingerwerk gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

5.5 Indien reeds een gedeelte der overeengekomen diensten is uitgevoerd, is het vermelde in artikel 6.4 onverkort van toepassing ten aanzien van de door Nattevingerwerk nog te verrichten diensten.

5.6 Meer- of minderwerk, dat tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt overeengekomen zal worden verrekend met de overeengekomen prijs.

Artikel 6 – Start uitvoering overeenkomst

Bij een Fixed Fee overeenkomst zal de uitvoering van een overeenkomst alleen gestart worden indien een offerte of schriftelijke overeenkomst (digitaal) is getekend, retour gezonden en door Nattevingerwerk is ontvangen.

Artikel 7 – Uitvoering, levering en termijnen

7.1 Door Nattevingerwerk in haar offertes opgegeven termijnen, dan wel tussen partijen overeengekomen termijnen, gelden altijd bij benadering, tenzij Nattevingerwerk uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat sprake is van een fatale termijn of partijen deze fatale termijn uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeenkomen.

7.2 De termijn van uitvoering en levering begint te lopen vanaf de dag van orderbevestiging, doch niet eerder dan nadat Nattevingerwerk alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, documenten en dergelijke van de opdrachtgever heeft ontvangen, dan wel, indien een aanbetaling of vooruitbetaling is bedongen, niet eerder dan de dag waarop deze betaling door Nattevingerwerk is ontvangen.

7.3 Overschrijding van de termijn verplicht Nattevingerwerk niet tot enige schadevergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

7.4 De start en termijn van uitvoering of levering is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige nakoming van de overeenkomst van door Nattevingerwerk geschakelde derden. Indien buiten de schuld van Nattevingerwerk vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden en/of door niet tijdige nakoming door voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, wordt de start voor zover nodig vertraagd of de termijn van uitvoering of levering verlengd.

7.5 Nattevingerwerk is gerechtigd tot nakoming van de overeenkomst door middel van deel-uitvoering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en/of de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet. Bij deel-uitvoering geldt elke afzonderlijke deel-uitvoering als op zichzelf uitgevoerd en is Nattevingerwerk gerechtigd ter zake deze deel-uitvoering te factureren. Onder deeluitvoering dient tevens te worden verstaan de levering van een gedeelte van de bestelde zaken, voor zover van toepassing.

7.6 De verzending en wijze van aanlevering geschiedt op de wijze als bepaald door Nattevingerwerk tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wanneer een opdrachtgever een zending anders wenst te ontvangen zijn de daaraan verbonden (extra) kosten en risico’s voor zijn rekening.

Artikel 8 – Betaling en betalingsvoorwaarden

8.1 Tenzij anders overeengekomen of op de factuur vermeld, geschiedt betaling van de overeengekomen prijs binnen dertig dagen na factuurdatum. Alle verrichte opdrachten, dus gedane zaken door Nattevingerwerk kunnen meteen gefactureerd worden.

8.2 Nattevingerwerk is steeds gerechtigd voor de nakoming van betalingsverplichtingen zekerheidstelling te verlangen, alsmede de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat aan voormelde zekerheidstelling naar genoegen van Nattevingerwerk is voldaan.

8.3 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening zijdens de opdrachtgever te geschieden op een door Nattevingerwerk aan te wijzen bankrekening of (ter keuze van Nattevingerwerk ) ten kantore van Nattevingerwerk of een door Nattevingerwerk te bepalen andere plaats.

8.4 Maand- of termijnbedragen voortvloeiend uit een overeenkomst worden op een werkdag in de eerste week van een nieuwe maand gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. Betaling van het overeengekomen maand- of termijnbedrag geschiedt binnen veertien dagen na factuurdatum.

8.5 Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, is hij vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle kalendermaand wordt aangemerkt, alsmede alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op het door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde incassotarief, doch met een minimum van € 150,-.

8.6 Door Nattevingerwerk in het kader van een gerechtelijke procedure gemaakte kosten, waaronder begrepen proceskosten alsmede overige kosten van juridische bijstand, ook voor zover deze kosten door de Rechter niet worden toegewezen, zijn voor rekening van opdrachtgever, tenzij Nattevingerwerk door de Rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

8.7 Bij een situatie als vermeld in artikel 12.3 worden alle vorderingen van Nattevingerwerk op opdrachtgever met onmiddellijke ingang opeisbaar.

8.8 Onder opdrachtgever wordt hier mede verstaan enige tot opdrachtgevers concern behorende moeder-, dochter-, en/of zustervennootschap en/of enige anderszins met opdrachtgever gelieerde onderneming, ongeacht de rechtsvorm daarvan.

8.9 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 De opdrachtgever is verplicht alle door Nattevingerwerk geleverde zaken, waaronder mede te verstaan doch daartoe niet beperkt, opmaak-,druk- of andere proeven of concepten zorgvuldig op fouten en gebreken te controleren en eventuele geconstateerde gebreken zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval uiterlijk binnen 10 dagen na levering schriftelijk aan Nattevingerwerk te melden.

9.2 Elke aansprakelijkheid van Nattevingerwerk waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens Nattevingerwerk, en onverminderd het voor het overige in deze voorwaarden bepaalde.

9.3 De opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en rechtmatigheid van de door hem aangeleverde zaken. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde is Nattevingerwerk niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de door de opdrachtgever aangeleverde zaken.

9.4 Indien de Rechter mocht oordelen dat Nattevingerwerk geen beroep toekomt op het in de vorige leden bepaalde beperkt de aansprakelijkheid van Nattevingerwerk zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid ziet, behoudens voor zover de dekking van de aansprakelijkheidsassuradeuren van Nattevingerwerk een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt.

9.5 Opdrachtgever is gehouden Nattevingerwerk te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Nattevingerwerk in deze voorwaarden in de verhouding met opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 B.W. (aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten/onderaannemers).

9.6 Nattevingerwerk is in geen enkel geval aansprakelijk te stellen voor het gebruik van content (teksten, illustraties, foto’s, grafisch materiaal) van derden voorzien van auteursrechtelijke bescherming. De klant is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de content.

Artikel 10 – Overmacht, opschorting en ontbinding

10.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Nattevingerwerk onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – , die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Nattevingerwerk of door deze ingeschakelde derden.

10.2 In geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) is Nattevingerwerk gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder de verplichting van Nattevingerwerk tot enige schadevergoeding.

10.3 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Nattevingerwerk gesloten overeenkomst of uit daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Nattevingerwerk te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijk overdracht van de onderneming van opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, alsmede indien beslag ten laste van opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijk korte termijn is opgeheven, is Nattevingerwerk gerechtigd om zonder ingebrekestelling hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van Nattevingerwerk tot enige schadevergoeding en onverminderd Nattevingerwerk verder toekomende rechten.

 

Artikel 11 – Intellectuele Eigendom

11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Nattevingerwerk in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken, daaronder mede verstaan doch daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, foto’s, ontwerpen, schetsen, tekeningen, illustraties enz. berusten bij Nattevingerwerk tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

11.2 Het is de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Nattevingerwerk niet toegestaan om de geleverde zaken of diensten of enig gedeelte daarvan openbaar te maken of te verveelvoudigen, dan wel daarop aan anderen rechten te verlenen middels licentie of anderszins, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

11.3 De opdrachtgever staat jegens Nattevingerwerk in voor het ongestoorde gebruik door Nattevingerwerk van de geleverde of ter beschikking gestelde zaken, gegevens, ideeën, concepten en materialen. Opdrachtgever vrijwaart Nattevingerwerk zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden daarop, waaronder, doch niet uitsluitend, worden verstaan aanspraken op het gebied van het mededingingsrecht en het industriële en intellectuele eigendomsrecht. Nattevingerwerk is niet verplicht de voor de uitvoering van een overeenkomst door de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken te bewaren.

11.4 Elke wijziging, aanvulling, verbetering of aanpassing van een door Nattevingerwerk geleverde zaak of dienst kan alleen met toestemming van Nattevingerwerk worden aangebracht. De intellectuele eigendomsrechten op wijzigingen, aanvullingen, verbeteringen en aanpassingen komen toe aan Nattevingerwerk, zonder dat Nattevingerwerk daarvoor enige vergoeding verschuldigd is, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Indien nodig verplicht de opdrachtgever zich om deze rechten na daartoe ontvangen verzoek van Nattevingerwerk aan haar over te dragen.

11.5 Indien een door Nattevingerwerk uitgebrachte offerte niet wordt gevolgd door een overeenkomst is de opdrachtgever verplicht de offerte met alle daartoe behorende zaken binnen acht dagen aan Nattevingerwerk te retourneren, bij gebreke waarvan Nattevingerwerk zich het recht voorbehoudt alle dienaangaande gemaakte kosten in rekening te brengen, dan wel volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 – Annulering

Indien een opdrachtgever een opdracht annuleert is hij verplicht de door Nattevingerwerk reeds gemaakte kosten te vergoeden, en is hij bij wege van schadeloosstelling een bedrag verschuldigd van 25% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van Nattevingerwerk volledige nakoming van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 – Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten van/met Nattevingerwerk is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen uit of naar aanleiding van door Nattevingerwerk verstrekte offertes en/of met Nattevingerwerk gesloten overeenkomsten zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslist door de rechter bevoegd in het Arrondissement Amsterdam.

13.3 Het vermelde in lid 2 strekt uitsluitend ten behoeve van Nattevingerwerk. Nattevingerwerk is derhalve te allen tijde gerechtigd zich te wenden tot de Rechter die afgezien van het vermelde in lid 2 bevoegd is.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

14.1 Nattevingerwerk behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.

14.2 Indien Nattevingerwerk in het kader van de overeenkomst ten behoeve van de opdrachtgever door de opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat de opdrachtgever ook deze vorderingen van Nattevingerwerk geheel heeft voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen, Nattevingerwerk tegen opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens Nattevingerwerk.

14.3 De door Nattevingerwerk bewerkbare ontwerpbestanden blijven en ten alle tijden eigendom van Nattevingerwerk behalve, als anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

14.4 Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Nattevingerwerk te bewaren. Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Nattevingerwerk op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van opdrachtgever op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra Nattevingerwerk zulks wenst, door opdrachtgever aan Nattevingerwerk stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Nattevingerwerk tegen opdrachtgever.

14.5 Indien zich een situatie voordoet als vermeld in artikel 12.3 is Nattevingerwerk gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen, met inbegrip van daartoe eventueel benodigde demontage. Opdrachtgever zal Nattevingerwerk alle medewerking ter zake verlenen.

14.6 Na terugneming van de zaken zoals vermeld in het vorige lid wordt opdrachtgever gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen zaken, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

Artikel 15 – Fixed Fee overeenkomsten

15.1 De overeenkomst kan door ieder der partijen worden beëindigd met wederzijds – schriftelijk vastgelegd – goedvinden of door middel van opzegging rekening houdend met een opzegtermijn van;

Termijn van 6 maanden: 2 maanden voor einde contract.
Termijn van 12 maanden: 3 maanden voor einde contract.

15.2 Bij een vroegtijdige annulering van de overeenkomst door ieder der partijen, is Nattevingerwerk gerechtigd een naheffing in rekening te brengen. De staffelkorting van de fixed fee overeenkomst komt in zo’n situatie te vervallen. Het nieuwe uurtarief wordt op basis van de reeds gemaakte uren vastgesteld en het verschil in betaling zal met een restfactuur gecorrigeerd worden.

15.3 Nattevingerwerk hanteert een betaaltermijn van 30 dagen.

15.4 Nattevingerwerk kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor commerciële resultaten van de opdrachtgever.

15.5 De opdrachtgever heeft bij het onderteken akkoord gegeven op een abonnementsvorm waarbij het recht van het aantal overeengekomen uren per maand, door de opdrachtgever zelf dient ingezet te worden. Bij het niet volledig inzetten van de overeengekomen uren per maand, kan Nattevingerwerk niet verantwoordelijk worden gehouden. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de opdrachtgever zelf, mits anders overeengekomen.

15.6 Restitutie van niet ingezette uren aan het einde van de samenwerking is niet mogelijk.

15.7 Overgekomen uren zijn alleen van toepassing op diensten die Nattevingerwerk intern aanbiedt. Externe kosten voor zaken als hosting, drukwerk of externe diensten vallen hier niet onder.

Om onze website maximaal te laten shinen, gebruiken we hier en daar wat cookies. Wat dit precies betekent weten we zelf ook niet, maar we hebben wel even je toestemming nodig.🤷‍♀️
meer weten?